日本農薬学会 Pesticide Science Society of Japan
HOME学会誌掲載論文28巻著者索引

第28巻 著者索引

【A】

Abe, Hiroshi     183
Akiyama, Shigeaki     416
Amanuma, Toshihiro     219, 235
Araki, Daisuke     76
Araki, Satoshi     64
Asaga, Koichi     440
Asami, Tadao     448

【B】

Boeger, Peter     324

【C】

Chiba, Kazuhiro     257
Chida, Tsuneaki     200

【E】

Eizuka, Takayoshi     200

【F】

Fujimura, Makoto     484
Fujita, Masayoshi     331, 433
Fukuchi, Toshiki     58, 61, 310, 313

【H】

Hashimoto, Makoto     183
Hayatsu, Masahito     348
Higashimura, Minoru     219, 235
Hira, Kenji     409

【I】

Ikeda, Yoshiya     313
Ikeda, Yumi     293
Ikushima, Takahiro     51
Imajuku, Yoshiro     301
Inao, Keiya     24, 322, 338
Ishida, Mitsuo     397
Ishii, Yasuo     24, 94, 217, 230, 454
Isono, Kunihiro     383
Itazu, Yuki     8
Ito, Atsushi     200
Ito, Kazuko     1
Itoh, Kazuhito     51
Itoh, Kazuyuki     212, 429
Itou, Takeharu     208
Iwasaki, Shinya     1

【J】

Jikihara, Kazuo     221, 241
Jin, Li Tai     318
Jung, Sunyo     281, 287

【K】

Kagabu, Shinzo     8
Kagaya, Yasushi     315
Kajiwara, Toshihiro     495
Kakidani, Hitoshi     409
Kamachi, Ken     64
Kanzaki, Hiroshi     33
Kasai, Shinji     473
Katagi, Toshiyuki     44, 175
Katayama, Arata     208
Kawata, Mitsuyasu     301
Khan, Md. Anwar Arfien     194
Kim, In Seon     318
Kim, Mi Ra     318
Kimura, Yukio     345
Kiriyama, Kazuhisa     8
Kitamura, Yasuo     24
Kobara, Yuso     24
Kobayashi, Mari     18
Kodaka, Rika     175
Komada, Hajimu     440
Kono, Yoshiaki     315
Kozone, Ikuko     183
Kuk, Yong In     287
Kurata, Atsushi     33

【L】

Lee, Chang Joo     318
Li, Wei     429

【M】

Mabuchi, Tsutomu     219, 235, 345
Maekawa, Yuichi     463
Matsumoto, Hiroshi     18, 422
Matsumoto, Miyuki     183
Miki, Nobuo     37
Minakuchi, Chieka     55
Mitani, Shigeru     64
Miura, Yuzo     219, 235, 345
Miyagawa, Hisashi     55, 188
Miyahara, Sumihiko     386
Miyake, Shiro     301
Miyamoto, Junji     102
Miyamoto, Yoshiko     293
Mizuno, Takeshi     489
Mizutani, Akira     37, 99
Morimune, Kosuke     301
Morita, Koichi     37
Motoba, Kazuhiko     345
Motoyama, Naoki     76
Murata, Shinji     345

【N】

Nakagawa, Yoshiaki     55, 188
Nakano, Takeshi     448
Nakashita, Hideo     416
Nakata, Masanobu     301
Nakatsugawa, Tsutomu     273
Nakaune, Ryoji     468
Nakazawa, Hiroyuki     422
Natsume, Masahiro     183
Nishi, Kosuke     301
Nishimura, Keiichiro     8
Nishioka, Masanori     416
Nitoda, Teruhiko     33

【O】

Ohde, Katsuya     301
Ohkawa, Hideo     301
Ohshiro, Atsushi     183
Ohtsubo, Toshiro     376
Okada, Itaru     58, 61, 310, 313
Okajima, Nobuyuki     86
Okazaki, Kazuhiro     251
Omura, Hiroaki     1
Oshima, Harumi     422
Otani, Toshikazu     1
Ozoe, Yoshihisa     194

【P】

Park, Seung-Chan     318

【S】

Saito, Isao     422
Saito, Takeshi     392
Sezaki, Shigeo     264
Shiga, Yasushi     58, 61, 310, 313
Shim, Jae Han     318
Sonoda, Masanori     221, 241
Soya, Yoshihiro     270
Sugano, Terumi     175
Sugimoto, Koji     64
Sugiura, Hiroyuki     331, 433
Sunohara, Yukari     18
Suyama, Kousuke     51
Suzuki, Hiroyuki     416
Suzuki, Hisato     221, 241
Suzuki, Minoru     37
Suzuki, Satoshi     1

【T】

Tada, Toshiji     460
Takabayashi, Junji     354
Takase, Iwao     76
Takimoto, Yoshiyuki     175
Takizawa, Eiji     313
Tanaka, Yoshiharu     1
Tomita, Takashi     473
Toyooka, Katsushi     379
Tsuji, Kozo     371
Tsurubuchi, Yuji     315

【U】

Uchino, Akira     212, 429, 479
Ueno, Eiji     422
Ukai, Toshiaki     208
Usui, Yoshihiro     221, 241
Usuki, Hirokazu     33

【W】

Wakabayashi, Ko     293
Wang, Guang-Xi     212, 429
Watanabe, Bunta     188
Watanabe, Hiroaki     212, 429
Watanabe, Takashi     69

【Y】

Yamaguchi, Isamu     416
Yamaguchi, Tomona     64
Yamamoto, Hiroki     51, 215, 223
Yamashita, Aki     345
Yoshida, Shigeo     416, 448
Yukioka, Hideo     37

【Z】

Zhou, Jin     212

Pagetop
Back