Pesticide Science Society of Japan

Officers (2017 - 2018)

President
MIYOSHI, Hideto (Kyoto University)
Vice Presidents
NATSUME, Masahiro (Tokyo University of Agriculture and Technology)
OHYAMA, Kazutoshi (The Institute of Environmental Toxicology)
SAKAMOTO, Noriyasu (Sumitomo Chemical)
Standing Committee Members
HASHIDOKO, Yasuyuki
HASHIMOTO, Yoshiko
HATANO, Renpei
HINO, Tomokazu
ICHINOSE, Reiji
INUI, Hideyuki
KOBARA, Yuso
MATSUDA, Kazuhiko
MIYASHITA, Masahiro
MORIYAMA, Hiromitsu
NAKAGAWA, Yoshiaki
SHIOTSUKI, Takahiro
YAMAMOTO, Yukihiro