Pesticide Science Society of Japan

Officers (2021 - 2022)

President
SHIOTSUKI, Takahiro (Shimane University)

photo

Vice Presidents
HASHIMOTO, Yoshiko(Tokyo Development Foundation for Agriculture, Forestry and Fisheries)
MATSUDA, Kazuhiko (Kinki University)
MITANI, Akira (Nihon Soda Co.,LTD.)
Standing Committee Members
MINAKUCHI, Chieka
MOTOBA, Kazuhiko
MURAI, Masatoshi
NISHIWAKI, Hisashi
TAKAGI, Kazuhiro
TOMIGAHARA, Yoshitaka
YABUKI, Yoshinori
ITO, Shinsaku
NAKAMURA, Hidemitsu
MORIYAMA, Hiromitsu