Pesticide Science Society of Japan

Officers (2019 - 2020)

President
NATSUME, Masahiro (Tokyo University of Agriculture and Technology)

photo

Vice Presidents
OHYAMA, Kazutoshi (The Institute of Environmental Toxicology)
SHIOTSUKI, Takahiro (Shimane University)
HINO, Tomokazu (Nihon Nohyaku Co.,LTD.)
Standing Committee Members
INUI, Hideyuki
NAKAMURA, Hidemitsu
MIYASHITA, Masahiro
OMATSU, Masato
MITANI Akira,
TAKAGI, Kazuhiro
NAKAGAWA, Yoshiaki
AMANO, Shoko
KOBARA, Yuzo
TOMIGAHARA, Yoshitaka
HASHIDOKO, Yasuyuki
MATSUDA, Kazuhiko
YAMAMOTO, Yukihiro